This site uses cookies to provide web functionality and performance measurement.   Got it

Terms & Condition

Rezerwacja Modela/Modelki/Aktora/Aktorkę może zostać anulowana jedynie w ważnych przypadkach, oraz jedynie do 7 dni przed datą zlecenia. Opłata za anulowanie Modela przed upływem 7 dni to 50% opłaty za zlecenie. Za odwołanie bookingu po upływie 7 dni należy uiścić opłatę w kwocie 100% stawki za zlecenie. 

Nadgodziny są płatne dodatkowo w kwocie 350 zł netto za każdą nowo rozpoczętą nadgodzinę, chyba że Umowa pomiędzy stronami stanowi inaczej.

Wszystkie płatności Klienta muszą zostać wykonane w ciągu 14 dni od daty wystawienia / otrzymania faktury, chyba że Umowa pomiędzy stronami stanowi inaczej. Publikacja materiałów z wizerunkiem, wykonanych podczas zlecenia jest możliwa  po uregulowaniu przez Klienta należności. 

Wyjątki od tej reguły należy ustalić mailowo z Bookerem/Agentem. 

Klient nie ma prawa bezpośrednio, poza wiedzą Agencji kontaktować się z Modelami/Modelkami/Aktorami z X Management, zarówno przed, jak i po wykonaniu zlecenia. 

przed, jak i po wykonaniu zlecenia.  Jeżeli Klient złamie warunki niniejszego zapisu, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w kwocie potrójnego wynagrodzenia za potwierdzone pomiędzy stronami zlecenie, powiększonego o prowizję agencji. Wszystkie stawki są stawkami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w kwocie 23%.  Bookując Modela/Modelkę/Aktora/Aktorkę, klient zgadza się na nasze warunki zawarte w niniejszym zapisie, oraz ustalenia zawarte w korespondencji mailowej pomiędzy Klientem a Bookerem/Agencją.